Rinovimi Ekspozitës Beta

Rinovimi Ekspozitës Beta

Nga Arkitekti: Koncepti i përdorur për rinovimin e ekspozitës Beta tenton të ndajë në mënyrë të specializuar hapësirën sipas funksioneve dhe shërbimeve që ofron dyqani .

Renovimi Ekspozitës Beta
Simulim arkitektonik i brendshëm i podiumit qëndror të ekspozitës © Elios Kovaçi

 

Renovimi Ekspozitës Beta
Simulim arkitektonik i brendshëm i hyrjes së ekspozitvs © Elios Kovaçi

 

Renovimi Ekspozitës Beta
Gjëndja ekzistuese e ekspozitës © Elios Kovaçi

Nga ekspozimi i mëparshem i shtrirë në plan të drejtë ose në disa nivele, projekti i rinovimit ekspozitës Beta tenton një menyrë të re ekspozimi të produkteve.

Rinovimi Ekspozitës Beta
© Elios Kovaçi

Theksimi i procesit të ekspozimit me rafte të cilat pervec kapacitetit më të madh përmbajne edhe ndricim të fshehur për ta trajtuar secilin produkt në projektin rinovimi ekspozitës Beta si një element të vecantë të cilit i jepet rëndësi nga procesi i prodhimit e deri në mënyrë e ekspozimit.

Rinovimi Ekspozitës Beta
© Elios Kovaçi

Kompozimi

Fokuse të reja – Hapësira e ekspozites do të ndryshojë duke krijuar disa kënde fokusimi të dedikuara për kategori të ndryshme produktesh.

Rinovimi Ekspozitës Beta
© Elios Kovaçi

Në këtë mënyrë në ekspozitë do te krijohen disa hapesira/qendra vemendje të cilat do mbështesin njëra tjetrën në ndryshim nga një hapsirë e një trajtshme dhe e pa artikuluar sic eshte tani.

 

© Elios Kovaçi
© Elios Kovaçi

 

Rinovimi Ekspozitës Beta
© Elios Kovaçi

 

Share Project:

More Work